:3

Harlem Shake (Peanuts Edition) 

God bless this meme.